بهترین میزان رطوبت برای محیط های مختلف

رطوبت استاندارد

در این مقاله میزان رطوبت لازم برای جلوگیری از بروز باکتری و همچنین دارای هواط مرطوب کافی در فضای های مختلف به صورت دقیق و کارشناسی بررسی میشود.